Dabas resursu nodoklis (DRN)

Latvijas normatīvie akti nosaka, ka uzņēmumiem, kas nodarbojas ar ražošanu, importu vai tirdzniecību ir jāmaksā dabas resursu nodoklis (DRN) par iepakojumu, vienreizlietojamajiem galda traukiem un piederumiem, kā arī videi kaitīgajām precēm, tai skaitā, elektroprecēm.

Nodokli par preču un izstrādājumu iepakojumu maksā par iepriekšējā pārskata periodā Latvijas Republikas teritorijā pirmo reizi realizēto vai saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto preču iepakojumu un izstrādājumiem pakalpojumu sniegšanas rezultātā pievienoto iepakojumu.
 Nodokli par videi kaitīgām precēm maksā par iepriekšējā pārskata periodā Latvijas Republikas teritorijā pirmo reizi realizētajām vai saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantot uzsāktajām videi kaitīgajām precēm. Nodokli par videi kaitīgām precēm vai iepakojumu nodokļa maksātājs var samaksāt tūlīt pēc šo preču vai iepakoto preču ievešanas Latvijas teritorijā.

Uzņēmumi , kuri noslēguši līgumu par brīvprātīgu iepakojuma izlietojuma uzskaiti ar apsaimniekotāju, kas ir reģistrēts Vides pārraudzības valsts birojā un noslēdzis ar normatīvajos aktos noteiktu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošu iestādi iepakojuma un/vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu un/vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līgumu,  (Zaļais punkts, Zaļā josta, Latvijas vides aizsardzības fonds u.c) saņem 100% DRN atbrīvojumu .

Dabas resursu nodokļa (DRN) maksātājs

 • Juridiska persona, kura pirmā Latvijas Republikas teritorijā realizē preces iepakojumā, elektropreces vai videi kaitīgās preces, kā arī pircēju ērtībai reklāmas nolūkā pievieno iepakojumu.
 • Savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto preces iepakojumā, elektropreces vai videi kaitīgās prece.
 • Sniedzot pakalpojumu, pievieno izstrādājumam iepakojumu, un šis iepakojums pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja.
 • Sabiedriskajā ēdināšanā un mazumtirdzniecībā realizē vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus.

Saskaņā ar Iepakojuma likumu katrs uzņēmējs, kurš gada laikā tirgū izvieto vairāk kā 300kg iepakojuma, ir atbildīgs par tā apsaimniekošanu. Izlietoto iepakojumu vai nu apsaimnieko iepakotājs pats, vai slēdz līgumu ar iepakojuma apsaimniekotāju, vai arī maksā Dabas resursu nodokli (DRN), kura likmes turpmākajos gados strauji augs.

Nodokļa likmes par preču un izstrādājumu iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem no 2009.gada 1.janvāra

 

Nr.

p.k.

Preces un izstrādājuma iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veids

Likme laikposmā no 2009.gada 1.janvāra

(Ls par 1 kg materiāla)

1.

No stikla izejmateriāliem

0,25

2.

No plastmasas (polimēru) izejmateriāliem, izņemot no bioplastmasas vai oksi-sadalāmās plastmasas, polistirola izejmateriāliem

0,65

3.

No metāla izejmateriāliem

0,70

4.

No koksnes, papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru un bioplastmasas izejmateriāliem

0,15

5. No oksi-sadalāmās plastmasas izejmateriāliem

0,45

6.

No polistirola izejmateriāliem

0,90

Dabas resursu nodokļa (DRN) objekts

Iepakojums  – primārais, sekundārais, transporta iepakojums

Vienreiz lietojamie trauki un galda piederumi  – šķīvji, bļodas, krūzes, tasītes, glāzes, kokteiļu salmiņi, naži, dakšiņas, karotes, spraudņi.
(vizuālie piemēri, saite)

Elektropreces  – elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas darbināmas ar elektrisko strāvu vai baterijām / akumulatoriem. Tai skaitā:

 • liela izmēra mājsaimniecības iekārtas;
 • mazizmēra mājsaimniecības iekārtas;
 • IT un elektrosakaru iekārtas;
 • patērētāju iekārtas;
 • apgaismes iekārtas;
 • elektriskie un elektronikas instrumenti, izņemot liela izmēra stacionārus ražošanas mehānismus, kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi piestiprināti;
 • rotaļlietas, atpūtas un sporta piederumi;
 • medicīniskās ierīces, izņemot implantētās un inficētās;
 • monitoringa un kontroles instrumenti;
 • tirdzniecības automāti.

Videi kaitīgās preces (VKP)  – elektriskie svina akumulatori, elektriskie niķeļa un kadmija akumulatori, baterijas un citi elektriskie akumulatori, kā arī visu veidu riepas, eļļas filtri un smēreļļas.

Iepakojuma uzskaite uzņēmumā

Uzņēmumam ir jāuzskaita preču un izstrādājumu iepakojuma veidu un daudzumu. Šāda uzskaite nepieciešama, lai noteiktu iepakojuma apjomu, ko kopā ar precēm uzņēmums novietojis Latvijas tirgū. Pamatojoties uz uzskaites datiem, tiek noteikts arī dabas resursu nodokļa apmērs un iepakojuma apjoms, kurš uzņēmumam jāapsaimnieko atbilstoši Iepakojuma likumam. Atskaiti par ievesto vai precei vai izstrādājumam pievienoto iepakojumu sagatavo 1x ceturksnī  par pagājušā ceturkšņa iepakojuma apjomiem.

Ko mēs varam piedāvāt

1. Piedāvājam veikt iepakojuma uzskaiti jūsu uzņēmumā, pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:

 • Iepakojuma sertifikāts(lapa),
 • rēķins vai transporta pavadzīme(oriģināls),līgums par preču iegādi (kur norādīts iepakojuma svars),
 • svēršanas akti,
 • grāmatvedības uzskaites dokumenti ar aktu,
 • Latvijas iepakojumu sertifikācijas centra atzinums
 • muitas apstiprināta kravas pavadzīmes kopija.

2. Ja uzņēmuma rīcībā nav iepakojuma svaru apliecinošu dokumentu mūsu iepakojuma eksperts izsniegs atbilstošu atzinumu par iepakojuma veidu un svaru (Latvijas iepakojumu sertifikācijas centra atzinums).

3. Piedāvājam veikt arī iepakojuma svara noteikšanu ar tiešo metodi – iepakojuma katras vienības svēršana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par metroloģijas prasībām. Šaja gadījumā jāņem vērā, ka ir nepieciešams izveidot uzņēmumā komisiju, trīs cilvēku sastāvā (no kurām viena ir materiāli atbildīga persona uzņēmumā), kas piedalās iepakojuma svēršanas procesā.

 

 

 •